Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Upadłość konsumencka – kto może z niej skorzystać?

Sądowe umorzenie wszelkich zadłużeń to często jedyny sposób na pozbycie się zobowiązań i rozpoczęcie nowego życia. Kto może skorzystać z takiego rozwiązania i co warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej?

Z dniem 31. grudnia 2014 roku weszły w życie przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Zastąpiły one nieco nietrafioną ustawę z 2008 roku. Ustawa o zmianie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 29. sierpnia 2014 r. umożliwiła wszczęcie postępowań na nieco innych zasadach niż wcześniej. Stosowanie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej odnosi się do osoby, która w dniu ogłoszenia upadłości nie prowadzi działalności gospodarczej ani żadnej zawodowej. Główną przesłanką ogłoszenia takiej upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Sąd oddali wniosek, o ile podane przez wnioskującego dane we wniosku są nieprawdziwe lub zatają o istotne fakty. Niewypłacalność nie może też być „z winy dłużnika”, zatem jeśli dopuścił się on zaniedbań albo znacząco wpłynął na zwiększenie kwoty zobowiązań sąd także nieprzychylnie rozpatrzy taki wniosek. Sąd oddali wniosek również wówczas, gdy w stosunku do konsumenta prowadzone było już postępowanie upadłościowe i było ono umorzone z innych przyczyn, niż na wniosek dłużnika.

Wynika z tego, że z upadłości konsumenckiej skorzystać może ta osoba, która utraciła płynność finansową na skutek sytuacji losowych (np. choroba, wypadek itp.), opóźnienia w spłacie zobowiązań są nie dłuższe niż 3 miesiące.

Składając wniosek należy uregulować opłatę, koszty syndyka stanowić mogą nawet ½ przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Oczywiście za zgodą Sądu wnioskujący, jeśli nie ma funduszy na wpłatę albo majątku z jakiego koszty mogły by być pokryte, może być zwolniony z wpłaty kosztów jednorazowo, sąd rozłoży je na korzystne raty.

Obecnie, zgodnie z ideą szybszego umorzenia długów w ramach takich postępowań plan spłaty nie wynosi więcej niż 3 do 5 lat. Plan taki będzie mógł być dopasowany do możliwości finansowych wnioskodawcy, a jeśli zmieni się sytuacja dłużnika sąd będzie mógł uchylić plan spłaty i szybciej umorzyć długi (np. w razie wystąpienia kalectwa, choroby). Jeśli nie będzie przestrzegany plan spłaty także możliwe będzie uchylenie planu spłaty i umorzenie postępowania – dłużnik pozostanie z długami.

Zawarcie korzystnego dla zobowiązanego układu umożliwi uniknięcie likwidacji całego majątku. Układ korzystny jest dla wszystkich stron – dla dłużnika, banków i innych wierzycieli. Warto próbować takiego rozwiązania, gdyż obecnie coraz większa liczba tego typu wniosków jest pozytywnie rozpatrywana przez sądy. Należy jednak właściwie przygotować się do postępowania, poczynając od wypełnienia wniosku i przedłożenia dowodów potwierdzających zaistniałe okoliczności. By Sąd nie miał wątpliwości, że upadłość konsumencka jest jedynym możliwym rozwiązaniem na wyjście z długów.

Sprawdź teraz:
Najlepsze karty kredytowe grudzień 2020
Najtańsze kredyty gotówkowe grudzień 2020
Najnowsze konta osobiste grudzień 2020

Administrator
signature