Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Czym różnią się akcje od obligacji?

Inwestowanie na przyszłość niestety nie jest w Polce jeszcze dość popularne. Jednak z roku na rok świadomość społeczeństwa wzrasta i coraz częściej inwestujemy. Możliwości jest wiele, jednak każda opcja wiąże się z ryzykiem. Popularne staje się inwestowanie w akcje i obligacje.

Akcje i obligacje to papiery wartościowe, dzięki którym inwestor ma szanse na pomnażanie swoich środków, które zdecydowanie się od siebie różnią, głównie wysokością potencjalnego zarobku, a także ryzykiem. Na wycenę poszczególnych instrumentów zdecydowany wpływ mogą mieć zmieniające się warunki polityczne, podatkowe czy prawne, a w największym stopniu – ekonomiczne.

Przed rozpoczęciem takich inwestycji konieczne jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami obrotu i emisji. Takie informacje są przekazywane m.in. poprzez serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego, czy Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czym są akcje?

Akcje są papierami wartościowymi odzwierciedlającymi prawo własności do części majątku notowanej spółki akcyjnej. Jednocześnie określane są prawa oraz obowiązki akcjonariusza. Jakie są te uprawnienia? Głównie majątkowe (np. prawo do dywidendy, czy części majątku spółki w przypadku jej likwidacji) oraz korporacyjne, więc związane z uczestnictwem w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, pozyskiwania informacji na temat działalności spółki, czy prawo głosu. Akcje mogą być imienne (widnieją w rejestrze papierów wartościowych, ich zbycie wymaga formy pisemnej), lub na okaziciela (akcje przekazywane są bez konieczności sporządzania umowy, za uzgodnioną odpłatnością). Ryzykiem inwestowania w akcje jest głównie zmienność ich wyceny. W tym przypadku można zyskać (o ile rośnie wartość spółki), lub stracić (gdy notowania spółki maleją). Do czynników ryzyka inwestycji w akcje można zaliczyć:

– ryzyko makroekonomiczne uzależnione od wzrostu/spadku poziomu inflacji, deficytu budżetowego, popytu konsumpcyjnego czy wysokości stóp procentowych, ceny surowców i sytuacji politycznej
– ryzyko związane ze wzrostem konkurencji, spadkiem popytu w branży itp.
– ryzyko związane z pracami zarządu i polityką wewnętrzną spółki, zdarzeniami losowymi itp.

Czym są obligacje?

Obligacje są papierami wartościowymi dłużnymi, tzn. ich emisja oznacza zaciąganie długu przez emitenta u nabywców obligacji. Nie ma tu dywidendy, lecz odsetki od kwoty do dnia wykupu. Wielkość kredytu to wartość obligacji, a termin zwrotu określany jest przez emitenta i nazywany terminem wykupu. Najczęściej emitentem jest Skarb Państwa, ale mogą być też władze lokalne czy przedsiębiorstwa. Obligacje dzielą się na obligacje kuponowe (o stałym i zmiennym oprocentowaniu) i zerokuponowe. Cecha wszystkich obligacji jest ograniczona zmienność ceny.

Obligacje wiążą się z pojęciem ceny nominalnej i emisyjnej. W pierwszym przypadku oznacza po jakiej cenie emitent, po określonym czasie, odkupi swoje obligacje. Druga określa cenę ich nabycia przez inwestora. W przypadku obligacji nie można mówić o żadnym prawie własności i innych uprawnieniach względem emitenta.

Jakie istnieje ryzyko? W przypadku obligacji istnieje ryzyko kredytowe i stopy procentowej. Oczywiście są one uzależnione od sytuacji gospodarczej i wysokości stóp procentowych w kraju.
Inwestowanie w obligacje wydaje się być bardziej bezpieczne, choć często mniej opłacalne (wysokość odsetek zazwyczaj sięga kilku procent). Akcje z kolei to bardziej ryzykowna gra, ale można tu zarobić więcej. Obydwa instrumenty wymagają nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale i intuicji i umiejętności prognozowania.

Sprawdź teraz:
Najlepsze karty kredytowe grudzień 2019
Najtańsze kredyty gotówkowe grudzień 2019
Najnowsze konta osobiste grudzień 2019

Administrator
signature