Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Czy za szkody wyrządzone przez dzieci zawsze odpowiadają rodzice?

Zwykle w przypadku wyrządzenia przez dziecko szkody osoby poszkodowane domagają się pokrycia kosztów i strat od rodziców dziecka. Jednak nie zawsze spoczywa na rodzicach odpowiedzialność cywilna za naruszone mienie i nie zawsze to oni muszą pokrywać straty wynikające z „działalności” dzieci. W kwestiach odpowiedzialności cywilnej można wyróżnić bowiem dwie grupy małoletnich i to, w jakiej grupie znajduje się nasze dziecko decyduje o zakresie odpowiedzialności rodziców.

Pierwsza z grup obejmuje dzieci do 13 roku życia. Nie posiadają one zdolności do czynności prawnych i w związku z tym nie odpowiadają za szkody. Dzieci do tego wieku wedle prawa nie mają pełnej świadomości popełnianych czynów, a za ewentualne ich działania odpowiadają dorośli opiekunowie, zwykle rodzice (tzw. odpowiedzialność w nadzorze). Jeśli dziecko pozostaje pod opieką innych dorosłych, np. podczas wycieczek szkolnych czy zorganizowanych, szkolnych form wypoczynku osobą taką jest nauczyciel, to ta osoba jest odpowiedzialna za poczynania dziecka.

Kodeks cywilny przewiduje jednak w art. 428, możliwość egzekwowania naprawienia szkody od „samego sprawcy”, ale jedynie w sytuacji, gdy nie ma osób zobowiązanych do nadzoru, bądź nie są w stanie zadość uczynić poszkodowanemu, a wymagają tego zasady współżycia społecznego, bądź stan majątkowy poszkodowanego jest mniejszy niż sprawcy.

Dziecko powyżej 13 roku życia

To druga grupa określona przez Ustawę. Zgodnie z kodeksem cywilnym dzieci po ukończeniu 13 lat nabywają ograniczone zdolności do czynności prawnych. Wtedy mogą już odpowiadać za swoje działania i wyrządzone szkody, mają umiejętność (wedle ustawodawcy) przewidywania skutków swoich działań. Oczywiście jak w każdym niemal przypadku i w tym są wyjątki. Jeśli udowodnione zostanie opóźnienie w rozwoju, na tle rówieśników, brak świadomości winy i skutków zachowań, to winę za jego czyny można „przypisać” jego rodzicom/opiekunom.

Odpowiedzialność karna przewiduje 3 grupy nieletnich:
– Dzieci do 13 roku życia
– Dzieci w wieku od 13 do 17 lat
– Dzieci w wieku powyżej 17 lat.

W zależności od rodzaju czynu zabronionego sąd stosuje środki przewidziane w ustawie adekwatne do czynu i wieku, a w ostatnich grupach możliwe jest także traktowanie nieletniego jak dorosłego.
Aby opiekunowie byli zabezpieczeni od ponoszenia wszelkich kosztów za wyrządzone przez dzieci szkody cywilne warto zastanowić się nad wyborem polisy OC w życiu prywatnym. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują pakiety ubezpieczeń, które pozwolą spać spokojnie.

Sprawdź teraz:
Najlepsze karty kredytowe czerwiec 2020
Najtańsze kredyty gotówkowe czerwiec 2020
Najnowsze konta osobiste czerwiec 2020

Administrator
signature